Algemene voorwaarden 

Styled By UNC is een onderdeel van Unconventional Wardrobe B.V.

Oude Binnenweg 42
3012JE Rotterdam

KVK: 701749707 (Amsterdam)
BTW: NL858175083B01

 

1. Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld gelden zowel voor de website www.styledbyunc.nl als voor aanbiedingen, bezorging, service en met de stylistes van Unconventional Wardrobe B.V. (hierna genoemd: "UNC") overeengekomen contracten per telefoon. Afwijkende voorwaarden worden niet als zodanig erkend, tenzij UNC hiermee expliciet schriftelijk akkoord is gegaan.

1.2 De algemene voorwaarden verplichten en machtigen klanten exclusief. Een klant zoals gedefinieerd volgens onderstaande bepaling is elke natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat wegens redenen die overwegend noch commercieel van aard zijn noch betiteld kunnen worden als betrekking hebbende op een zelfstandige onderneming.

 

2. Voorwoord

2.1 UNC is een online serviceprovider die het voor geïnteresseerde partijen mogelijk maakt om individuele informatie over een specifieke persoon en diens smaak wat betreft dameskleding te verschaffen door middel van de Style Check en een telefonische intake. Op basis van deze informatie over de klant stelt UNC een stylebox voor de klant samen die uit verschillende kledingstukken en accessoires bestaat en stuurt deze box vervolgens naar de klant. De verantwoordelijkheid voor het samenstellen van de Style Box ligt exclusief bij UNC. Na ontvangst van de artikelen gaat een verkoopovereenkomst alleen van kracht indien de klant de artikelen houdt (voorlopige aankoop wordt beschreven in paragraaf 4.1 t/m 4.4). De klant gaat er aldus mee akkoord dat UNC een individuele selectie van kledingstukken voor haar samenstelt en haar toestuurt.

2.2 UNC behoudt zich het recht voor om constant afzonderlijke aspecten van diens service te vernieuwen en aan te passen en, indien nodig, deze te beperken.

2.3 UNC behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen door onderdelen te verwijderen, te vervangen, dan wel toe te voegen. Iedere bestelling is aan deze voorwaarden, die vanaf ingangsdatum in werking treden tenzij een wijziging van deze voorwaarden om juridische of regelgevende redenen een onvermijdelijke vereiste is (in dat geval zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden ook gelden voor bestellingen die reeds geplaatst zijn voor deze van kracht ging) onderhevig.

3. Registratie bij Styled by UNC

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de online-service van UNC kan je jezelf registreren of als gast de Style Check voldoen.  De klant moet een geldig e-mail adres invullen en een wachtwoord instellen bij diens registratie. De verantwoordelijkheid zich ervan te verzekeren dat hierbij geen rechten van derden geschonden worden, ligt volledig bij de klant. De klant is verplicht zijn persoonlijke login-gegevens privé te houden en ongeautoriseerde derde partijen ervan te weerhouden hiertoe toegang te bemachtigen.

3.2 Registratie is kosteloos. Er bestaat geen recht tot lidmaatschap van UNC. UNC behoudt zich het recht de registratie aan extra voorwaarden te onderwerpen (zoals bijvoorbeeld een gegevens check). De klant verplicht zich ertoe diens informatie accuraat en in de vereiste vorm prijs te geven bij diens registratie. Ongeacht een succesvolle registratie, is er geen enkele inherente juridische claim met betrekking tot het gebruik van de aangeboden service mogelijk.

3.3 De klant is verplicht een e-mail adres op te geven aan UNC. UNC is gerechtigd relevante informatie de klant op dit e-mail adres te doen toekomen, tenzij er in juridisch of contractueel opzicht een meer bindende vorm van communicatie vereist is.

3.4 De klant verleent UNC het recht om haar telefonisch of via een andere vorm van communicatie te contacteren voor het finaliseren van een contract.

3.5 De klant is gerechtigd de online services van UNC te gebruiken door middel van gebruikelijke programma’s (zoals internetbrowsers).

3.6 Het is verboden om de inhoud van de webpagina’s van UNC te kopiëren of in enig ander opzicht te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van UNC vooraf.

4. Het sluiten van een contract

4.1 Klanten kopen bij UNC op basis van een proefperiode. Een aankoopcontract op proefbasis is onderhevig aan de goedkeuringsvoorwaarden van de klant. Een contract op proefbasis treedt in werking bij aanbod en goedkeuring.

4.2 Een voorstel tot kopen wordt door de klant in werking gesteld wanneer een bestelling geplaatst wordt door de betreffende knop "afronden" in te drukken. UNC behoudt zich het recht voor om een voorstel van een klant zonder opgaaf van redenen te weigeren.  Het voorstel is pas door UNC geaccepteerd wanneer dit (per mail) bevestigd is of wanneer de artikelen door UNC zijn verzonden.

4.3 De klant verleent UNC eenzijdig het recht tot machtsbepaling aangaande de artikelen. Dit houdt in dat de selectie artikelen die naar de klant zal worden verzonden exclusief toebehoort aan UNC en waarbij elk postpakket, als algemene regel, artikelen zal bevatten met een maximale waarde van EUR 1000. De afzonderlijke prijs van elk artikel staat vermeld op de bij het postpakket bijgesloten prijslijst.

4.4 Het koopcontract, opgesteld volgens paragraaf 4.2, wordt bindend op het moment dat de klant zijn aanvaarding van de bezorgde artikelen aan UNC bekend maakt binnen 8 dagen na ontvangst (‘proefperiode’). Artikelen die niet door de klant binnen de proefperiode worden teruggezonden naar UNC gelden als zijnde aanvaard. Stilzwijgen geldt als instemming. Artikelen die de klant niet wenst te houden, kunnen binnen de proefperiode alleen zonder bijkomende beperkingen worden teruggezonden, mits de klant besluit een kledingstuk aan te schaffen. De klant wordt, indien mogelijk, gevraagd om het bijgesloten retourformulier en retouretiket te gebruiken. Het recht op herroeping zoals geformuleerd in paragraaf 8 van dit document blijft van toepassing.

4.5. Als de klant besluit kledingstukken van minder dan EUR 69,95 aan te schaffen dan worden de administratiekosten van de zending in rekening gebracht. Deze kosten bedragen EUR 25.

5. Verzenden en retourneren

5.1 Het bezorgen van de style box is kosteloos voor de klant. Het bezorgen van artikelen geschiedt in de regel binnen 3 tot 5 werkdagen na de telefonische intake.  Mocht de klant hebben gekozen voor een persoonlijke stijlsessie in de winkel, dan kan de klant de kledingstukken na afloop van de stylingsessie meteen meenemen. 

5.2 UNC maakt gebruik van de bezorgdienst van PostNL.

5.3 Klanten worden drie opties aangeboden om hun box te retourneren. Optie 1: De klant kan gebruik maken van de retourlabel dat is toegevoegd in de style box. Optie 2: De klant kan de box terugbrengen naar onze UNC Wardrobe boetiek in Rotterdam. 

UNC aanvaardt geretourneerde artikelen alleen met de originele aangehechte labels. In het geval dat een klant van zijn herroepingsrecht, in overeenstemming met paragraaf 9 van dit document, gebruik wil maken, is deze bij wet verplicht UNC te compenseren voor het waardeverlies.

6. Reservering van eigendomsrechten

Artikelen die door UNC verzonden zijn, blijven eigendom van UNC totdat het openstaande bedrag volledig is vereffend.

7. Aankoopbedrag en betaalwijze

7.1 De klant ontvangt bij de bezorging van de artikelen een brief met daarop ook de prijslijst. De daarop bepaalde prijzen zijn de uiteindelijke prijzen, inclusief de relevante BTW en andere prijsaspecten. Er zijn geen extra kosten voor bezorging van toepassingsgebied.

7.2 Wanneer de proeftijd, zoals bepaald in paragraaf 4.4, is verlopen zal UNC een betaallink opstellen met daarin het totaalbedrag dat dient te worden voldaan voor de aanvaarde artikelen en deze per klant per mail toezenden.

7.3 UNC biedt de klant de mogelijkheid te betalen via Klarna. UNC behoudt zich het recht voor om geen afzonderlijke betaalwijze aan te boden of deze slechts aan te bieden voor specifieke bestellingen.

7.4 Betaling van het gefactureerde bedrag moet binnen 14 dagen na ontvangst van de betaallink worden voldaan.

Alle procedures gerelateerd aan gegevens (bv. verzameling, verwerking en opdracht) worden uitgevoerd in lijn met de wettelijke bepalingen. Gegevens die van belang zijn voor zakelijke transacties worden opgeslagen en doorgestuurd naar door ons toevertrouwde serviceproviders wanneer dit nodig is voor het verwerken van de bestelling.

8. Garantie en aansprakelijkheidsbelang

8.1 Garantie wordt verleend overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

8.2 De klant heeft geen recht op schadevergoeding. Uitgezonderd van deze bepaling zijn claims aangaande fysiek letsel en levensbedreigend letsel, schade aan de gezondheid of als resultaat van een schending van een kernelement van het contract evenals aansprakelijkheid voor overige schade die het resultaat is van intentionele dan wel grove nalatigheid door UNC, diens juridische vertegenwoordigers of overige personen in dienst. Onder kernelementen van het contract worden die elementen verstaan, die van belang zijn het doel van het contract te vervullen.

8.3 In het geval van een schending van een kernelement van het contract is UNC slechts aansprakelijk voor schade die representatief is voor het contract en te voorzien in de zin, dat deze veroorzaakt zijn door nalatigheid, uitgezonderd claims van de zijde van de klant met betrekking tot levensbedreigend letsel, lichamelijk letsel of gezondheidsschade.

8.4 De beperkingen zoals omschreven in paragraaf 8.2 en 8.3 gelden ook voor juridische vertegenwoordigers en derde personen in dienst van UNC, in het geval er claims direct tegen hen zijn gericht.

9. Annuleringen

9.1 Herroepingsrecht

U bent gerechtigd dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te annuleren. Uw herroepingsrecht geldt 14 dagen, ingaande op de dag dat u of een aangewezen derde partij die niet de overbrenger was, respectievelijk de artikelen heeft aanvaard.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht die u ons op de hoogte te stellen (Unconventional Wardrobe BV, Oude Binnenweg 42, 3012JE te Rotterdam email: info@styledbyunc.nl) middels een uitdrukkelijk en ondubbelzinnige verklaring (bv. een brief per post, of per mail) over uw besluit het contract te annuleren.

Om te voldoen aan de termijn voor annuleringen is het voldoende ons op de hoogte te stellen dat u gebruik wil maken van uw herroepingsrecht voor de termijn voor annuleren verstreken is.

9.2 Opzeggingen

In het geval van het annuleren van dit contract zijn wij verplicht onmiddellijk alle voordien ontvangen betalingen te restitueren, inclusief de kosten voor bezorging (exclusief bijkomende kosten die het resultaat zijn van een afwijkende wijze van bezorging die u in plaats van de aangeboden reguliere en goedkoopste wijze van bezorging heeft gekozen), binnen ten laatste 14 dagen vanaf de dag dat u ons heeft geïnformeerd ten aanzien van uw annulering van het contract.

We zullen eenzelfde betaalmethode gebruiken als die u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie om  te restitueren, tenzij anders met u overeengekomen. Onder geen geval zullen we u extra kosten in rekening brengen voor de restitutie. We kunnen restitutie weigeren totdat wij de artikelen retour hebben ontvangen of totdat u kunt bewijzen de artikelen te hebben teruggestuurd, afhankelijk van wat ons het eerst bereikt.

U bent verplicht de artikelen onmiddellijk te retourneren binnen uiterlijk 14 dagen gerekend vanaf de dag dat u ons heeft geïnformeerd over de annulering van het contract. Aan deze termijn wordt voldaan indien de artikelen verzonden of in persoon zijn teruggebracht voor de 14 dagen zijn verstreken.

De kosten voor het retourneren zullen door UNC worden betaald, mits u besluit in ieder geval een kledingstuk aan te schaffen. Besluit u geen kledingstuk van de Style Box aan te schaffen dan brengen wij EUR 10,20 in rekening voor de retourkosten. U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van enig waardeverlies van de artikelen als gevolg van handelen dat onredelijk is voor het beoordelen van de artikelen op kwaliteit, eigenschappen en gebruik.

10. Gegevensbescherming

Het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen. Voor meer informatie van de klant en aangaande het verzamelen, het verwerken en het gebruik van gegevens, verwijzen we u naar de privacy-richtlijnen die te allen tijde ingezien kunnen worden op de website van Styled by UNC via het menu-onderdeel ‘Privacy’.

11. Overdracht en verplichtingen aan derde partijen

UNC behoudt zich het recht voor om alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het contract volledig of gedeeltelijk over te dragen aan derde partijen. In het geval van een dergelijke gedeeltelijke of volledige overdracht van rechten en verplichtingen aan een derde partij, is de klant bevoegd het contract ten tijde van de overdracht te annuleren.

12. Beschikkingen van vorderingen op derden

De klant verleent UNC toestemming om enige uitstaande schulden over te dragen aan een derde partij met als doel deze te innen (‘Incasso’).

13. Laatste bepaling

13.1 Alle juridische transacties vallen onder de Nederlandse wet.

13.2 Deze algemene voorwaarden blijven van kracht voor alle overige artikelen in het geval dat afzonderlijke paragrafen niet meer gelden. Wettelijke bepalingen vervangen alle paragrafen die niet meer van kracht zijn. In het geval dit een onredelijke bezwaring inhoudt voor een van de partijen, zijn de algemene voorwaarden als geheel niet meer van kracht.


Styled by us, for you

Een professionele stylist stelt gratis circa 3 outfits voor je samen op basis van jouw wensen.  Kom gezellig bij ons langs in de boetiek in Rotterdam voor een  style sessie of laat jouw outfits  thuis bezorgen in een style box.  Jij betaalt alleen voor de kledingstukken die je uiteindelijk wilt houden1!
1. Bij een stijlsessie in de winkel worden nooit kosten gerekend. Bij het bestellen van een online stylebox worden administratiekosten ( EUR 25) alleen vergoed bij een aankoopbedrag van min. EUR 69,95

Naar de stylecheck

© Copyright 2024 - Unconventional Wardrobe B.V.